BBC Radio 4 – Woman’s Hour – “ผู้คนไม่สังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่า ‘สิ่งเล็กน้อย’: ทำไมความสัมพันธ์ถึงล้มเหลวและเราจะช่วยชีวิตพวกเขาได้อย่างไร – BBC

BBC Radio 4 – Woman’s Hour – “ผู้คนไม่สังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่า ‘สิ่งเล็กน้อย’: ทำไมความสัมพันธ์ถึงล้มเหลวและเราจะช่วยชีวิตพวกเขาได้อย่างไร? บีบีซี
#BBC #Radio #Womans #Hour #ผคนไมสงเกตเหนสงทเรยกวา #สงเลกนอย #ทำไมความสมพนธถงลมเหลวและเราจะชวยชวตพวกเขาไดอยางไร #BBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *